Breaking News
Home / ژنتیک

ژنتیک

کنترل بیوژیکی کپک سفید کاهو با استفاده از سیانو باکتریها

کنترل بیوژیکی کپک سفید کاهو با استفاده از سیانو باکتریها از اینکه کنترل بیوژیکی کپک سفید کاهو با استفاده از سیانو باکتریها را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل کنترل بیوژیکی کپک سفید کاهو با استفاده از سیانو باکتریها در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته و شامل کنترل …

Read More »

پاورپوینت فاکتورهای همانند سازی و DNA پلیمرازها در پروکاریوت و یوکاریوت

پاورپوینت فاکتورهای همانند سازی و DNA پلیمرازها در پروکاریوت و یوکاریوت از اینکه پاورپوینت فاکتورهای همانند سازی و DNA پلیمرازها در پروکاریوت و یوکاریوت را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت فاکتورهای همانند سازی و DNA پلیمرازها در پروکاریوت و یوکاریوت در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته …

Read More »

روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی

روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی از اینکه روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته و شامل اصلاح گیاهان دارویی;کشت بافت ;باززایی از طریق جنین‌‌زایی;سوماتیک ;گیاهان تراریخته می باشد. مشخصات کلی روشهای بیوتکنولوژی …

Read More »

پاورپوینت موتاسیون

پاورپوینت موتاسیون از اینکه پاورپوینت موتاسیون را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت موتاسیون در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته و شامل موتاسیون ;انواع موتاسیون ;کاربرد موتاسیون ;موتاژن ها می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت موتاسیون : موتاسیون انواع موتاسیون کاربرد موتاسیون موتاژن ها فروشگاه ساعت مچی , …

Read More »

پاورپوینت كلن كردن ژن

پاورپوینت كلن كردن ژن از اینکه پاورپوینت كلن كردن ژن را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت كلن كردن ژن در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته و شامل کلن کردن ژن ;مراحل کلن کردن ژن ;اهداف کلونینگ ;اناقلین کلونینگ;نحوه گزینش سلول های تراریخت;ناقل لامبدا کاسمید شاتل می …

Read More »

پاورپوینت گونه زایی ژنتیكی

پاورپوینت گونه زایی ژنتیكی از اینکه پاورپوینت گونه زایی ژنتیكی را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت گونه زایی ژنتیكی در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته و شامل گونه زایی ژنتیکی ;گونه زایی همراه با جهش کروموزومی;پیامدهای تغییرات ژنتیکی ;ملزومات موفقیت گونه زایی می باشد. مشخصات کلی …

Read More »

پاورپوینت ژن

پاورپوینت ژن از اینکه پاورپوینت ژن را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت ژن در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته و شامل ژن ;کروموزوم;مبانی بروز ژن; ساختمان DNA ;ساختمان RNA;نقشه های پیوستگی ژنتیکی;همانند سازی ژنتیکی می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت ژن : ژن کروموزوم مبانی بروز ژن …

Read More »

دانلود پاورپوینت ژن

دانلود پاورپوینت ژن از اینکه دانلود پاورپوینت ژن را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل دانلود پاورپوینت ژن در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته و شامل ژن;ژنتیک;نوکلئوتیدها در DNA ;زنجیره‌های پلی پپتیدی;DNA جهش یافته می باشد. مشخصات کلی دانلود پاورپوینت ژن : تمام نوکلئوتیدها درDNA ، گهگاه دستخوش …

Read More »

پروتئینهای تک یاخته

پروتئینهای تک یاخته از اینکه پروتئینهای تک یاخته را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پروتئینهای تک یاخته در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته و شامل SCP;توده سلولی میکروبی ;سوبستراهای موجود برای تولیدSCP;تولید SCP از آلکا نها;گونه های مخمری مورد استفاده در تولیدSCP می باشد. مشخصات کلی پروتئینهای …

Read More »

چرا و چگونه میکرو RNA ها را بررسی می کنند ؟ MicroRNA: Why Study It and How

چرا و چگونه میکرو RNA ها را بررسی می کنند ؟ MicroRNA: Why Study It and How از اینکه چرا و چگونه میکرو RNA ها را بررسی می کنند ؟ MicroRNA: Why Study It and How را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل چرا و چگونه میکرو RNA ها را …

Read More »